เว็บสโบ ฟีฟ่าตั้งคณะกรรมการกลางรักษาการสมาคมฟุตบอล

เว็บสโบ

คณะกรรมการฉุกเฉินของฟีฟ่า ได้ลงมติร่วมกับสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือเอเอฟซี ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เพื่อถอดถอนสภากรรมการบริหารสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และแต่งตั้งคณะกรรมการอันนำไปสู่ความเป็นมาตรฐาน หรือ ”คณะกรรมการกลาง” เข้ามาทำหน้าที่แทน อันเป็นไปตามบทบัญญัติฟีฟ่า มาตรา 7 ย่อหน้า 2 ตามรายงานข่าวจากฟีฟ่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

เว็บสโบ สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการกลาง จะครอบคลุมการทบทวนแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เป็นอย่างช้า

เหตุที่ฟีฟ่าตัดสินใจแต่งตั้งคณะกรรมการกลางนั้นก็เนื่องมาจากที่สภากรรมการฯ ชุดปัจจุบันหมดวาระ หลังการเลือกตั้งที่จะต้องมีขึ้นตามกำหนดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ถูกเลื่อนออกไป การตัดสินใจดังกล่าวตามมาด้วยการเห็นพ้องต้องกันในหลักการ ที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการกลางในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผลจากการหารือกับตัวแทนร่วมของฟีฟ่าและเอเอฟซีระหว่างการปฏิบัติภารกิจล่าสุดที่กรุงเทพฯ อันมีกลุ่มผู้คัดค้านและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมอยู่ด้วย

เว็บเล่นบอล จากการหารือกับเอเอฟซี, สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ คณะกรรมการกลางของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกอบด้วยบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้

1.พล.ร.อ. สุรวุฒิ มหารมณ์ (ประธาน)

2.นายธนา ไชยประสิทธิ์ (รองประธาน)

3.นายสัตยา อรุณธารี (กรรมการ)

4.นายมานิต วรรธนะสาร (กรรมการ)

5.ชื่นชนก (กรรมการ)

6.นายพินิจ ศศินิน (เลขานุการ)